H1N1 vaccinets skyddseffekt obevisad

Tidigare influensavacciners effekt ifrågasätts

Vår nya policy - inget om negativa effekter av vaccinet

Eftersom många nu vaccinerat sig vill jag inte skapa oro hos dem med tal om eventuella negativa effekter. Vaccinet är nytt och tidigare oprövat varför det är för tidigt att bedöma i vilken utsträckning det kan vara skadligt.

Senaste nytt

  • Nya rön bekräftar - antioxidanter kan skydda. MER
  • Vaccinet ineffektivt enligt ledande vaccinexperter. MER
  • Mulitnationella företag förtrycker oberoende forskare. MER

Inga studier har gjorts beträffande H1N1-vaccinets förmåga att skydda mot infektion (se även fotnot). Mot bakgrund av att tidigare vacciner haft ringa eller ingen effekt finns det anledning att tvivla på att denna kommer att ha nämvärd skyddseffekt.

Det finns dock en hel del du kan göra för att skydda dig och för att hindra allvarliga komplikationer av influensan, se "Om skydd mot svininfluensa".


Om influensavaccinets ineffektivitet

Forskningsrapporter

Det föreligger inga starka bevis för att influensavaccinering har väsentlig skyddseffekt. Allvarliga metodbrister föreligger i en stor majoritet av de studier som påvisat nämvärd minsking av infektioner bland vaccinerade. Forskningsfusk kan inte uteslutas som förklaring på att vissa studier påvisat stor skyddseffekt medan majoriteten påvisat svag eller ingen skyddeffekt. En förklaring till denna märkliga diskrepans kan vara att överskattningen beror på att det är fråga om "beställningsforskning" finansierad av vaccinföretagen, se "Vilken forskning är tillförlitlig.".

Mer


Nytt: Ledande vaccinexperter - influensavacciner ineffektiva

1. "Det finns inga bevis för att ett enda av de utvecklade influensvaccinerna är verksamma i prevention eller lindring av influensa."

“Tillverkarna av dessa vacciner vet att de är värdelösa, men de fortsätter ändå att sälja dem."

Dr. Anthony Morris, en ledande virolog och tidigare Chef för vaccinavdelningen vid amerikanska läkemedelsverket (FDA).

2. "Jag har aldrig varit imponerad av dess effektivitet" - Naturlig influensainfektion är säkrare."

Dr. Graeme Laver. Ledande australienisk vetenskapsman som själv medverkat i utvecklingen av ett influensvaccin och dessutom har spelat en ledande roll i upptäckten av läkemedel mot influesa.

3. "Vår genomgång av alla kliniska studier på H1N1 vaccinet för den amerikanska marknaden, - inklusive CSL, Novartis, Sanofi-Pasteur, Medimmune och GlaxoSmithKline [det i Sverige använda H1N1 vaccinet] - visar att de var dåligt upplagda och svagt genomförda. Varje professor i Molekylärbiologi skulle kugga en doktorand som presenterar en avhandling grundad på forskning utförd på det sätt som vaccin-företagen gjort. Trots denna avsaknad av sunda randomiserade, dubbel-blindstudier, särskilt beträffande inactiverade virusvacciner [såsom det svenska] hävdar regeringen att effekten är definivt bevisad och berättigar massvaccination."

Dr Richard Gale, tidigare "Senior Research Analyst" vid biotechnologi-företag, samt Dr. Gary Null, författare till boken "Vaccine Nation"

Källa


Varför är vaccinerna ineffektiva?

Ett problem i flera av studierna har varit att influensavacciners egenskaper ofta inte varit perfekt matchade med influensan. Detta har gjort att skyddseffekten varit ringa om någon. Vissa företrädare har menat att detta givit en orättvis bild av värdet med vaccinerna. Dessa tror att om man hade testat det perfekt matchande vaccinet skulle resultatet varit mycket bättre. Men verklighten är inte sådan att det någonsin kommer att existera ett perfekt matchande vaccin. Influensaviruset ändrar sig ständigt, och nyligen har rapporter kommit om att även H1N1-influensan börjat ändrat sig så att befintliga vacciner inte matchar den. Detta är en av flera orsaker varför influensvacciner gång på gång visat sig vara föga effektiva.

En annan orsak är att de antikroppar som bildas vid injektion inte är de som främst fordras för att skydda mot infektion. Influensainfektion sker genom slemhinnan och därför behövs främst antikroppar där (av såkallad IgA-typ). Dessa antikroppar skiljer sig från dem som bildas när man injicerar. Om influensan hade tagit sig in genom någon form av injektion skulle injektionsvaccinering stimulerat bildning av de erforderliga antikropparna.

Kunskapen på detta område är ofullständig. Man vet till exempel att om man haft en naturlig "vaccination" genom influensainfektion, får man ofta mycket långvarig, eller livslång immunitet som dessutom förefaller effektivare än vaccineffekten som dessutom är tidsbegränsad. Trots omfattande forskning har man inte kommit på vad som orsakar denna skillnad. Personligen misstänker jag att en orsak kan vara slemhinneantikropparna som bildas vid naturlig infektion men inte vid injektionsvaccination. Möjligen är man inte heller intresserad av att utforska detta närmare, för livslång immunisering skulle riskera att minska förtjänsterna.


Märkligt att praktiskt taget ingen bevisande forskning presterats

Läkemedelsjättarna har haft decennier på sig att bevisa influensavaccinernas effektivitet, men forskningen har ändå inte presterat annat än i huvudsak bristfälliga undersökningar med diverse metodfel. Detta ger näring åt misstanken att man undvikit att genomföra studier av hög kvalitet för att man befarar att sådan forskning ovedersägligen skulle fastställa att vaccinerna egentligen har svag eller ingen skyddseffekt. Hade vaccinerna verkligen varit effektiva skulle det ju varit lönsamt att satsa på högkvalitativ forskning för att bevisa saken bortom alla tvivel. I en sådan situation ligger det nära till hands att tillgripa forskningsfusk för att säkra de miljardintäkter som vaccinerna ger.

Forskningsfusket underlättas av att USA, där de största vaccinproducenterna finns, inte kräver att forskningen på läkemedel skall vara publicerad, ja delar av den får till och med hemlighållas för myndighterna som ger tillstånd att saluföra medlet. Publicering är en garanti för att forskningen varit av god kvalitet och hindrar ändring i texten efteråt (vilket bevisligen skett vid flera tillfällen - och misstanken är att oförmånliga data utelämnats). Ett tyskt forskningsinstitut, Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG) har funnit att omkr 60 procent av den forskning som låg till grund för 90 olika läkemedels godkännande inte publicerats. Bland studier genomförda av läkemedelsindustrin hade 94% inte publicerats, se "Dark Side of Medical Research: Widespread Bias and Omissions" . Detta innefattar vacciner vilka är klassade som läkemedel.

Godkännandeproceduren är således helt anpassad efter läkemedelsindustrins intressen och lämnar stort utrymme för accepterande av läkemedel o vacciner på grundval av undermålig forskning.


Forskningsfusk avslöjat i en del studier som påvisat skyddseffekt

Ett stort problem är att vaccinerna ger multimiljardintäkter. Det finns därför stor risk att de vaccinproducerande läkemedelsföretagen försökt påverka forskningen. Deras etik är inte den bästa. Några av de största läkemedelsföretagen har listats bland världens värsta företag och åtminstone en av "värstingarna" har direkta intressen i influensamedel (se Corpwatch).

Oberoende Cochrane Collaborations har påvisat viktiga metodfel i flera av de studier som påvisat viss effekt av influensavacciner. Man har inte använt kontrollgrupp, eller kontrollgrupp och vaccinationsgrupp har inte varit likvärdiga, eller antalet personer i studierna var för litet för att ge tillförlitliga resultat. Metodbristerna har medfört att vaccinets skyddseffekt överskattats, se "Influenza vaccination: policy versus evidence" av Thomas Jefferson.

Detta för tanken till förvanskningen av fakta på ett annat område där miljardintressen står på spel, nämligen mobiltelefoni, se fotnot.

Detta är bara ett av flera områden där man påvisat faktaförvanskning där storföretagsintressen varit inblandade. Uppenbarligen är forskarnas etik ofta minst sagt bristfällig. Därför finns det god anledning att ta studier som går i linje med storföretagsintressen med en stor nypa salt om samtidigt oberoende studier inte bekräftar dem.

Det är synnerligen märkligt att de flesta studier inklusive stora oberoende utvärderingar inte påvisat någon påtaglig skyddseffekt av influensavacciner samtidigt som vaccinföretagen hävdar att de har höggradig skyddseffekt.

I en del studier är fusket helt uppenbart:. Man vet att influensa på sin höjd står för 10% av dödligheten i USA, men vissa sk kohortsstudier från USA rapporterar 50-90% dödlighetsminskning (i kohortstudier mäter man dödligheten hos samtliga i en åldersgrupp). Thomas Jefferson vid Cochrane kommenterar:

"För att ett vaccin skall minska dödligheten [i en kohort] 50% och upp till 90% i enstaka studier, måste vaccinet inte bara förhinda dödsfall i influensa men även av fallolyckor, eldsvådor, hjärtsjukdom, slaganfall och bilolyckor. Det är inte ett vaccin, det är ett mirakel"

Det råder således ingen tvekan om att forskningsfusk förekommit i åtminstone en del studier som påvisat stark skyddseffekt. Med tanke på att stora, oberoende forskningsöversikter (Cochrane och Amerikanska hälsovårdsministeriet) inte funnit påtaglig skyddseffekt av influensavacciner finns det anledning att misstänka att kanske alla positiva resultat varit bedrägeri.

Kommentar: Faktaförvanskning inklusive påtryckningar på forskare att ändra sina slutsater så att de passar storföretagsintressena är ett återkommande mönster i företagens agerande på vitt skilda områden. Jag påpekade detta allvarliga problem i artikeln "Dysfunctional science" redan år 2000. På senare år förefaller det som detta satts i system över hela världen. Vi är på väg in i en era med förtryck av fakta och forskning som inte passar de multinationella företagens intressen.

Forskare protesterar mot storföretagens förtryck

(Nytt den 21 nov) Forskare världen över protesterar nu mot att multinationella företag har satt i system att förtrycka oberoende forskare som gör forskningsrön som inte passar storföretagens intressen. Främst gäller det undertryckandet av forskning som påvisat problem med genteknik. Men förtrycket är inte begränsat till detta område. Bland annat stoppades nyligen ett internationellt seminarium om influensavaccinets för- och nackdelar i Kanada. Man uttrycker även en oro över att forskare böjer sig för sådana påtryckningar och ändrar slutsatserna i forskningsrapporterna.

Mer


Ledande vaccinexpert - ingen signifikant effekt av vacciner

"Official data have shown that the large-scale vaccinations undertaken in the US have failed to obtain any significant improvement of the diseases against which they were supposed to provide protection."

Från föreläsning i Piacenza, Italy, 7 dec 1985 av Dr. Albert Sabin, uppfinnare av det orala poliovaccinet, och erkänd världsauktoritet på området.

"Public policy regarding vaccines is fundamentally flawed. It is permeated by conflicts of interest. It is based on poor scientific methodology (and it's) insulated from independent criticism."
The Association of American Physicians & Surgeons


Biverkningar

H1N1-vaccinet är nytt och ingen vetenskapligt hållbar skadlighetstestning har ännu hunnit göras.

Det kommer att ta tid innan man får en korrekt bild av dess eventuella skadlighet. Eftersom många har vaccinerat sig, vill jag inte skapa oro genom att gå in på detaljer beträffande risker. Men till och med tillverkaren erkänner att vaccinet inte är säkert.

Tillverkaren GSK har gjort säkerhetstestning på 10.000 vaccinerade och bland dessa fann man uttalade biverkningar på 1/100-1/1000 (stickningar i armar/ben, sömnstörningar, dåsighet, diarré, klåda, hudutslag. )

Men detta motsvarar 1000-10.000 allvarliga biverkningar på en million! Dock är naturligtvis en så liten grupp som 10.000 inte en tillförlitlig indikator på risken och den kan i bästa fall vara betydligt mindre i realiteten, men även tvärtom. Idag har över 3 miljoner svenskar vaccinerats, så enligt tillverkarens egen statistik kan i värsta fall upp till 30.000 fått uttalade biverkningar (enligt tillverkarens egen hemsida om H1N1-vaccinet).

Ställ detta mot Smittskyddsinstitutets rapport att totalt 241 har hittills behövt sjukhusvård för svininfluensa och bara 3 dödsfall har vållats av den (man har nämnet siffran 15, men i de andra fallen är inte sambandet säkert enligt Smittskyddsinstitutet). Det är en extremt låg dödssiffra jämfört med vanlig säsongsinfluensa.

Förstår du nu varför det finns läkare, inklusive undertecknad, som anser att massvaccineringen var obefogad, i synnerhet som bevisen för vacciners skyddseffekt är mycket svaga. Redan nu tyder siffrorna på att vi hade rätt - vaccineringen kan ha vållat betydligt mer skada än nytta.

Beträffande antalet dödsfall pga vaccinering har ett orsakssamband ibland varit svårt att bedöma. Myndigheterna har varit mycket försiktiga med att "skylla på vaccinet" även när folk dött i direkt tidsanslutning till vaccinering. Men i Sverige har minst ett dödsfall med säkerhet vållats av det och ett tiotal har dött i tidsanslutning utan säkerställt orsakssamband (vilket inte utesluter att vaccinet var orsaken).

Du som inte har vaccinerat dig och vill veta mer om detta, skicka mig ett email så ger får du den information jag har. Använda följande address, som är speciellt för frågor om biverkningar:


Antioxidanter kan skydda

Ny forskning bekräftar tidigare rön som tyder på att fria radikaler spelar en viktig roll i den vävnadsskada som viruset vållar i lungorna. Forskare i Alabama har identifierat det protein "M2" som vållar lungskada vid virusinfektion. Man fann att antioxidanter effektivt förhindrade M2-proteinet från att vålla lungskada.

Populärvetenskaplig sammanfattning: "Scientists Discover Influenza's Achilles Heel: Antioxidants." Science Daily, 30 okt 2009.

Vetenskaplig källa: http://www.fasebj.org/cgi/content/abstract/23/11/3829

Kommentar

Detta är en av flera studier som visar att fria radikaler spelar en nyckelroll vid uppkomsten av den lungskda som influensan kan vålla. Eftersom antioxidanter är mycket nyttiga för hälsan och oskadliga är det värt att vara mycket väl försedd i synnerhet i influensatider. Mer om antioxidantia.


SLUTSATS

  • Det är inte vetenskapligt bevisat att nuvarande influensavaccin skyddar mot influensa.
  • Det finns anledning att ifrågasätta att det skyddar eftersom de flesta vetenskapliga studierna tyder på att tidigare influensavacciner saknat eller haft ringa skyddseffekt.
  • De flesta studier som påvisat god skyddseffekt har haft allvarliga metodfel som gör att de saknar bevisvärde. Risk finns även för att forskningsfusk förekommit.
  • Det är inte vetenskapligt bevisat att nuvarande H1N1 vaccin saknar skadliga biverkningar.

Det är därför oacceptabelt att detta vaccin nu används i stor skala utan säkerhetstestning.

Det är befängt att miljarder satsas på bekämpning av en av de mildaste influensorna i historien som dessutom har rekordlåg dödlighet.Fotnoter

Vaccintestningen otillräcklig. Man har veterligen endast mätt antalet antikroppar i blodet och påvisat en ospecifik ökning (man testade på provvaccinet som inte innehöll innehöll antigen mot H1N1 utan mot ett fågelvirus - varför det inte är bevisat att vaccinet ökar de nödvändiga H1N1-antikropparna.). Erfarenheten visar att antikroppsmätning inte är tillräcklig för att bevisa en skyddseffekt. Det enda tillförlitliga sättet är att registrera antalet smittade jämfört med ovaccinerade. Sådana studier har, med få undantag, visat att influensavacciner i de flesta fall har ringa eller ingen skyddseffekt, trots att det förelegat en väsentlig ökning av antikropparna (upp till 70%). Beträffande undantagen, se "Vilken forskning är tillförlitlig?".

Forskningsfusk betr mobiltelefoners säkerhet.Här har det varit lättare att påvisa hur miljardintressena förvanskat resultaten. En oberoende forskare har till exempel nyligen påvisat över ett dussin allvarliga metodfel i forskningen på hjärntumörer hos mobilanvändare. Bland annat har man uteslutit ett stort antal exponerade personer, inbegripit personer som varit exponerade för kort tid för att kunna få en märkbar tumör, uteslutit ungdomar och barn, uteslutit dem som dött i hjärntumörer mm., se "Cell phones and brain tumors. 15 reasons for concern." Slående är att forskning som varit oberoende påvisat ökad risk för hjärntumörer i praktiskt taget alla fall medan studier som finansierats av mobilföretagen rapporterat att mobiltelefonerna är riskfria, ja en studie indikerade till och med att tumörrisken minskade, se "Bias and confounding" vilket särskilt illustreras av följande diagram.


Till hemsidan


Innehåll: